Lịch sử phát triển

– Ngày 16/04/2009: Công ty TNHH TM DV Trương Gia Linh được thành lập

– Từ 2009 – 2012: Đầu tư, quản lý Khách sạn Gia Linh

– Từ 2012 – 2014: Đầu tư xây dựng Khách sạn Chao Inn

– Từ 2014 – hiện tại: Đầu tư cho thuê văn phòng tại Tòa nhà Gia Linh

– Hiện tại Công ty đang xem xét để đầu tư thêm vào các dự án khác.


Liên hệ