Tầm nhìn

Xây dựng Công ty ngày càng phát triển vững mạnh, đầu tư thêm vào nhiều lĩnh vực mới. Hướng tới tiến hành cổ phần hóa doanh nghiệp trong 10 năm tới.


Liên hệ